Sammanfattning

Exakta regler framgår av respektive stiftelses stadgar, men sammanfattningsvis gäller följande. Vid diskrepans mellan stadgar och sammanfattning gäller stadgarna. Varje fond utgör en egen stiftelse.   

Edward Blomberghs donationsfond/kontantfond 

 
Den som varit medlem i Norrköpings Kontoristförening under minst ett år kan söka resestipendium för att förkovra sig i sitt yrke.  De viktigaste kraven är att sökanden är mantalsskriven i Norrköping eller i någon kommun som 1966 gränsade till Norrköpings stad, att sökanden fyllt 21 år och under 2 år arbetat i Norrköping på affärskontor eller motsvarande i merkantil verksamhet eller i bank.  
Stipendieansökan kan avse alla språk, som kan vara av betydelse för sökandens arbete. Studietiden är vanligen 2-3 veckor, men längre tid förekommer. Kortare tid beviljas endast i undantagsfall. Hittills har stipendier beviljats för studier i engelska, tyska, franska, italienska spanska och ryska.  
Stipendier beviljas med ett belopp som fördelats enligt den sökandes ansökan. Utbetalning sker med huvuddelen av beloppet innan avresa och resten mot avlämnande av reseberättelse och kursintyg. Sökt och beviljad kursnivå kan endast ändras efter särskilt beslut av styrelsen och på därvid beslutade villkor. Stipendieresan skall äga rum inom ett år från beviljandet. Förlängning kan ske efter särskilt beslut.   
Ansökan kan ske varje år efter att styrelsen utlyst stipendierna.  Detta brukar normalt infalla under mars/april. Kungörelse sker i Norrköpings Tidningar.   

 

NKF:s egen stipendiefond


Fonden har samma regler som Blomberghs.

   

Grosshandlaren och Riddaren Pehr Swartz’ donationsfond  


Fonden utdelar stipendier till medlemmar för kurser i språk och merkantila ämnen inom Sverige. Begränsat utdelningsutrymme.

Dela den här sidan